ติดต่อเราประวัติส่วนตัว 

ที่อยู่ปัจจุบัน  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ

การศึกษา  2544 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
                       วิชาเอกดนตรีศึกษา  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
     2554 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต
             สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม
การรับราชการ   
บรรจุเมื่อ 2 ก.พ.52  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
โรงเรียนบ้านนารี ต.หนองแวง
อ.หนองบัวแดง
.ชัยภูมิ สพป.ชย.1 ย้ายเมื่อ 14 ก.ค.54
 
15 ก.ค. 54 ครู คศ.1 
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1   

3 ก.พ. 58 ครู คศ.2
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  ต.โนนสำราญ  อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1 


15 ม.ค. 59 ครู คศ.2
โรงเรียนสุนทรวัฒนา  ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ สพป.ชย.1