เครื่องมือ Googlesite 
GoogleDrive  Blogger


https://sites.google.com/site/krooluang/home/googleapps.png


รวบรวมเครื่องมือสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับ 
Googlesites Googledrive และ Blogger
บทเรียนออนไลน์
ข้อสอบออนไลน์ Captivate


สร้างแบบทดสอบออนไลน์ เก็บคะแนนใน GoogleDriveสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ด้วย Captivate
สร้างแบบฟอร์ม Upload
ด้วย Jotform


Form


สร้างแบบฟอร์มเพื่ออัพโหลดเอกสารโดย 
Jotform และ Form+